Let’s Talk Business: samenvatting van de lezingen

Let’s Talk Business: samenvatting van de lezingen

In het kader van Ondernemen Morgen organiseerde UNIZO Waregem het event Let’s talk business. Drie gerenommeerde sprekers hadden het over een aantal uiteenlopende onderwerpen, die wel gemeen hadden dat ze de ondernemers direct aanspreken. Er moet gezegd worden dat de aanwezigen waar voor hun geld hebben gekregen.

Jan Longeval, Oprichter Kounselor Consulting BV, Adjunct Professor Vlerick Business School en IMT had het over De Beurs, uw grootste vriend of uw grootste vijand?”. Met zijn uitspraak “beter beleggen voor een beter leven”, zette hij meteen de toon.

Hij begon met het brengen van een ongemakkelijke waarheid:

  • ‘Arm’ België met zijn grote staatsschuld en met een te verwachten additionele kost van de vergrijzing
  • ‘Arme’ kleine spaarder: IMF voorziet dat de spaarrente verder zal dalen om een recessie te bestrijden. Binnen afzienbare tijd zal de spaarder moeten betalen (tot zelfs 5%) om zijn geld op een spaarrekening te zetten.
  • Beleggingsprestaties moeten afgemeten worden aan de markt in zijn geheel. Deze markt wordt benchmarkt genoemd. De particuliere en professionele belegger moet ernaar streven op zijn minst deze marktopbrengst te verkrijgen. Hij mag niet tevreden zijn met een lagere opbrengst.
  • De marktopbrengst krijgen is kinderspel door passief beheer. De meeste beleggers zouden evenwel veel beter af zijn met ‘passief’ beheer.

De beleggers moeten de spelregels van de financiële markten goed kennen.

  • Spelregel 1: Gebruik een/de juiste benchmark. Ga daarvoor te rade bij professionelen.
  • Spelregel 2: ken, aanvaard en beheers het risico: aanvaard de volatiliteit van de aandelenmarkt als een faire prijs die je betaalt voor hoge returns. De portefeuille beschermen tegen de volatiliteit van de markt, impliceert dat de belegger de evolutie van de markt op KORTE TERMIJN moet kunnen inschatten.
  • Spelregel 3: Weet wat je kan voorspellen en wat je niet kan voorspellen en wanneer je mag voorspellen: Omdat we nieuws niet kunnen voorspellen, moeten we op zoek naar (bruikbare) koerspatronen/modellen. Kleine oorzaken kunnen zeer grote gevolgen hebben. Grote oorzaken kunnen zeer kleine gevolgen hebben. De basiswetten van het universum, de natuur, de economie, de beurs, zijn eenvoudig, maar interactie maakt ze fenomenaal complex. “De beurs leidt af en toe een eigen leven.” Alle strategieën die systematisch de beursevolutie op korte termijn pogen te voorspellen, zijn gedoemd te mislukken. Laat je niet verleiden door ‘flexibele’ strategieën. Wie de volatiliteit van een (aandelen) portefeuille wil verlagen/uitvlakken, moet gewoon een stuk in kwaliteitsobligaties beleggen. Maak enkel voorspellingen onder welbepaalde omstandigheden. Zoek naar extremen in sentiment en in waardering.
  • Spelregel 4: Weet wanneer je tegen de markt mag inzetten en wanneer niet: Ga op zoek naar ‘groepsdenken’ en baseer je op het tegengestelde. Want wat de groep denkt is zelden goed beargumenteerd. Als iedereen meent dat Trump de presidentsverkiezingen zal verliezen, ga er dan van uit dat hij die zal winnen.

Hoe beleggen met stijl:

  • Let op de kosten: “Kosten zijn de meest betrouwbare factor voor het voorspellen van min- en meerprestatie.”
  • Opteer voor een kern-satelliet (“core satelite”) benadering: Dat is een asset allocatie model, waarin op effectieve wijze passieve en actieve beleggingsstrategieën worden gecombineerd. De kern van de portefeuille, veelal 60% tot 70%, wordt dan passief belegd met als doel om tegen zo laag mogelijke kosten het rendement van de markt te genereren.

 

Kurt Ostyn, marketing adviseur en mede-oprichter van Mex United gaf een betoog over “het oneerlijk voordeel”:

Er wordt vandaag veel gesproken over disruptie of creatieve destructie. Velen denken dat dit iets nieuws is o.a. door de moderne concepten van bv. AirNb, Uber, Amazon,…. Toch is het een oud fenomeen. De term creatieve destructie werd al gebruikt door Schumpeter (van Small is beautiful) bij het begin van de twintigste eeuw. Het is een proces van voortdurende innovatie, waarbij succesvolle toepassingen van nieuwe technieken de oude vernietigen.

De handelsstromen liepen vroeger van de producent, de groothandelaar en de kleinhandelaar tot bij de consument. Vandaag is de distributieketen in de meeste gevallen ingekort. Groothandel en detailhandel vallen nu in grote mate samen. De consument heeft ook veel meer dan vroeger contact met de producent.

Wat wel blijft is de consument als de centrale figuur.  De vraag is: “Welke waar(de) krijgt hij voor zijn geld?”. Van de handelaar wordt vereist dat hij een toegevoegde waarde biedt, anders verliest hij zijn nut. Kwaliteit, eerlijke prijzen, dienstverlening vindt de consument nu overal. Die bieden dus geen toegevoegde waarde meer.

Maar een handelaar of ondernemer heeft wel nog troeven: hij of zij heeft een oneerlijk voordeel. Hij heeft onwaarschijnlijk unieke troeven die zijn concurrenten stik jaloers maken.

“Het oneerlijk voordeel is het samenspel van unieke troeven van een product, dienst of merk dat niet te kopiëren valt, eenvoudig te communiceren is en een toegevoegde waarde biedt voor een doelgroep.”

Dat kan ook als winkelier: speel jezelf uit als oneerlijk voordeel, omarm de veeleisende klant, wees beter een grote ‘kleine’ dan een kleine ‘grote’, breng jouw persoonlijk verhaal, jouw visie.

Besluit: Zorg ervoor dat je niet een onderneming bent, maar de onderneming die de enige is die iedereen uitstekend vindt.

 

 

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, bracht een optimistisch verhaal over de kansen en uitdagingen voor ondernemers.

Hij herinnerde de aanwezigen aan de nota met ondernemersprioriteiten die UNIZO voor de verkiezingen van 26 mei overmaakte aan de verschillende politieke partijen. Deze prioriteiten blijven geldig voor verschillende regeringen.

Die ondernemersprioriteiten liggen vooral op het vlak van fiscale en parafiscale lasten, administratieve rompslomp, krapte op de arbeidsmarkt, mobiliteit, klimaat en energie.

Op het vlak van fiscale en parafiscale lasten pleit UNIZO voor de invoering van een ondernemersaftrek. Een ondernemer geniet niet van de vermindering van de vennootschapsbelasting die in 2018 werd doorgevoerd. Daarom is het aangewezen om de lat meer gelijk te leggen tussen de belasting die betaald wordt door eenmanszaken en de vennootschapsbelasting. Dat kan door een belastingaftrek toe te staan.

 

Ook de loonkostenevolutie moet bewaakt worden. Verder is er een doelgroepenbeleid nodig eerder dan een jobbonus en er moet een debat komen over de voor- en nadelen van de minimumlonen.

 

Verder moet er aan de administratieve rompslomp dringend iets gedaan worden. UNIZO stelt voor om voor elke euro bijkomende kost door nieuwe formaliteiten drie euro te schrappen bij bestaande regels. De Vlaamse regering moet ook een efficiënte RIA (reguleringsimpactanalyse) uitbouwen. Kosten van een formaliteit moeten op een objectieve manier kunnen berekend worden.

 

Krapte op de arbeidsmarkt is op dit ogenblik een groot probleem voor veel ondernemers. Veel vacatures raken niet ingevuld.  Eén van de belangrijkste sleutels om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, is de volledige potentiële arbeidsreserve aan te spreken. Ook moet de werkloosheidsuitkering in de tijd beperkt worden. Het activeringsbeleid is nu te passief.

De regionale autoriteiten gaan best beter samenwerken. UNIZO wenst dat VDAB en Actiris hun rol als arbeidsmarktregisseur ten volle opnemen en zich actief inzetten om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden.

 

Wat mobiliteit betreft moet er dringend meer geïnvesteerd worden in infrastructuur, maar ook in uitbouw van stedelijke distributiecentra om hen deel te maken van het voorraadbeheer van de winkels. Er moet een nationaal mobiliteitspact komen en het wordt tijd om een GEN (gewestelijk expresnet) rond grote steden uit te bouwen en zo de files te verminderen. UNIZO pleit eveneens voor een slimme kilometerheffing.

 

Klimaat en energie zijn problemen die nu in de aandacht staan. Ondernemers zijn een deel van de oplossing. Laat ze dus meedenken over oplossingen. Investeer in hernieuwbare energie zodat ons land mee is met de nieuwste ontwikkelingen. Ondernemers moeten niet bang zijn van een klimaatvriendelijk wagenpark. Op termijn rendeert dat.

Belangrijk voor de middenstand is dat alle overheden eindelijk werk maken van een kernversterkend beleid. Door de nabijheid bij de consument van de handel en diensten in de stadscentra kunnen veel verkeersproblemen beperkt worden.

Ondernemers doen er ook goed aan om hun wagenpark klimaatvriendelijk te maken.

Hij besluit met te stellen dat voor ondernemers optimisme een morele plicht is en dat UNIZO op alle gebieden een constructieve partner wil zijn. Daarom is samenwerken belangrijk, zowel binnen en tussen de regeringen  als met het middenveld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM

vrijdag 20 december 2024

DELEN